Algemene Leveringsvoorwaarden KNOD Creates

Versie: 10-11-2023

Artikel 1 – Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  1. KNOD Creates: de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden, gevestigd te Galvaniweg 2a, 5482 TN Schijndel
  2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met KNOD Creates een overeenkomst aangaat.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van goederen door KNOD Creates.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover ze schriftelijk zijn bevestigd door KNOD Creates.

Artikel 3 – Gegevens KNOD Creates

3.1 KNOD Creates is gevestigd op Galvaniweg 2a, 5482 TN Schijndel

3.2 Voor contactgegevens verwijzen wij naar onze website www.knod.nl.

Artikel 4 – Aanbiedingen en Overeenkomsten

4.1 Alle aanbiedingen van KNOD Creates zijn vrijblijvend en geldig gedurende de daarvoor aangegeven termijn.

4.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een bestelling plaatst via de website van KNOD Creates en deze door KNOD Creates is bevestigd.

4.3 Vergissingen, zoals onjuiste prijsvermeldingen, calculatie- en schrijffouten op de website van KNOD Creates, in reclame-uitingen, aanbiedingen en offertes, publicaties, orderbevestigingen, of andere documenten van KNOD Creates, zijn niet bindend.

4.4 De orderbevestiging heeft primair gezag. Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer om deze nauwkeurig te inspecteren op onvolledigheden en onjuistheden en eventuele fouten binnen 3 dagen na ontvangst van de orderbevestiging aan KNOD Creates te melden.

4.5 Als blijkt dat (verdere) nakoming van de overeenkomst voor KNOD Creates onmogelijk is door overmacht, heeft KNOD Creates het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, zonder verplicht te zijn tot enige schadevergoeding. Dit doet echter geen afbreuk aan de mogelijkheid voor beide partijen om voorstellen te doen om de overeenkomst te wijzigen, zodat correcte en volledige nakoming wel mogelijk is.

Artikel 5 – Maatwerkproducten en Retourbeleid

5.1 Al onze keukens, tafels en stoelen worden op maat naar wens van de klant gemaakt.

5.2 Gezien de aard van maatwerkproducten geldt er geen retourrecht. Zodra de bestelling is geplaatst en bevestigd, kan deze niet worden geannuleerd of geretourneerd. (zie ook voorwaarden retourbeleid)

Artikel 6 – Levering

6.1 De levering van goederen geschiedt op het door de klant opgegeven afleveradres. (zie ook bezorging & montagevoorwaaarden)

6.2 De opgegeven levertijden zijn indicatief. KNOD Creates spant zich in om de bestelling binnen de gestelde termijn te leveren, maar is niet aansprakelijk voor vertragingen die buiten haar invloedssfeer liggen.

6.3 In geval van overschrijding van de levertijd wordt KNOD Creates een redelijke termijn gegund om alsnog te leveren.

6.4 De overschrijding van de levertijd verleent de afnemer geen recht op schadevergoeding.

Artikel 7 – Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

7.2 Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.

Artikel 8 – Garantie en Klachtenprocedure

8.1 Op de geleverde goederen geldt de wettelijke garantie.

8.2 Klachten over gebreken dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk aan KNOD Creates te worden gemeld.

8.3 KNOD Creates is niet aansprakelijk voor schade bij de aflevering vanaf de eerste deur/drempel van het afleveradres. Wij helpen u wel graag om het product bij u binnen te plaatsen.

8.4 KNOD Creates streeft naar optimale klanttevredenheid. Mochten er onverhoopt problemen ontstaan tijdens de bezorging, montage of in de kwaliteit van de geleverde producten, dan verzoeken wij de klant om dit direct te melden, zodat wij een passende oplossing kunnen bieden.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en Geschillen

9.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar KNOD Creates is gevestigd.

Dit document vormt een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen KNOD Creates en de klant. KNOD Creates behoudt zich het recht voor om deze leveringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Artikel 10 – Herroepingsrecht / beëindiging van de overeenkomst

10.1 Maatwerkproducten, die zijn vervaardigd of geleverd door KNOD Creates, vallen niet onder het herroepingsrecht. Deze specifiek voor de afnemer gemaakte producten, zijn niet retourneerbaar.

10.2 Indien de afnemer de overeenkomst wil beëindigen zonder tekortkoming en KNOD Creates hiermee akkoord gaat, kan de overeenkomst in onderling overleg worden ontbonden. In dit geval heeft KNOD Creates recht op een vergoeding voor eventuele schade, inclusief verlies en gederfde winst. Standaard bedraagt de schadevergoeding 30% van de koopprijs en stijgt naar 50% indien de afnemer vooraf is geïnformeerd over (deel)levering op het moment van beëindiging.

10.3 Wanneer KNOD Creates op verzoek van de consument het product komt ophalen, zijn de kosten hiervoor € 95,00 inclusief BTW voor adressen in de Benelux. Het product moet deugdelijk verpakt klaarstaan achter de eerste drempel; anders wordt het niet meegenomen.

10.4 Restitutie van het aankoopbedrag vindt plaats nadat KNOD Creates het product heeft gecontroleerd en als compleet, ongebruikt en onbeschadigd heeft bevonden.

Vestigingsadres KNOD Creates: Galvaniweg 2a, 5482 TN Schijndel 
Contactgegevens: Mail: 
info@knod.nl Phone: +31 6 25333427